ടെലിവിഷൻരംഗത് കുടുംബ പ്രക്ഷകരുടെപ്രിയസീരിയിൽ ആണെ കുടുംബവിളക്ക് . ഈ സീരിയലിലെകഥാപാത്രങ്ങളായ ശീതൾ ,അനന്യ എന്നകഥാപത്രങ്ങളെ  പ്ര ഷകർ ഒരിക്കലും  മറക്കില്ല .കുടുംബവിളക്കിൽനിന്നുംനേരത്തെ തന്നെ അമൃതപിന്മാറിയിരുന്നു  എന്നാൽ ആതിര ഇപ്പോളും കുടുംബവിളക്കിൽഅഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് .എന്നാൽഎപ്പോൾ ആതിരഒരു സന്തോഷ വാർത്ത സോഷ്യൽമീഡിയയിൽപങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത് .ആതിര ഒരുഅമ്മയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷവാർത്തയാണ് .തന്റെവിവാഹ വാര്ഷികത്തിലാണ് ഈ സന്തോഷം ആതിര പങ്കു വെച്ചത് .ആതിരക്കുംഭർത്താവിനും ആശമ്സകളുമായിനിരവധിആരാധകർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബ വിളക്ക്‌ സീരിയൽഇഷ്ട്ട പെടുന്നത്പോലെയാണ് അതിലെകഥപാത്രങ്ങളെയും  ആരാധകർ ഇഷ്ട്ടപെടുന്നത് .

ഇപ്പോൾആതിരയുടെ സുഹൃത്തും  കുടുംബവിളക്കിലെ താരമായ അമൃതമധുര പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ആതിരയെ കാണാൻ എത്തിയത് .കൂടാതെ അമൃത വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യ്തു ആതിരക്ക് ഒരാൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന് .അതിരക്ക് സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ സമയത്തു നല്ല ഷീണമുണ്ടായിരുന്നുഅപ്പോളെല്ലാം താൻകൂടെ കാണുമെന്ന് അമൃത പറയുന്നു .ആതിര പറയുന്നത് താൻ ഒരുസന്തോഷവാർത്ത പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ പക്ഷെ അത് തനിക്കു സങ്കടങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത് .തന്നെപറ്റിയുള്ള തെറ്റായവാർത്തതാൻ സീരിയലിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വന്നിരുന്നത് .സീരിയലിൽ നിന്നും മാറുന്നതിനെകുറിച്ചെ ഇതുവെരയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല .പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ദിവസം താൻ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുമെന്നാണ് ആതിര പറയുന്നത് .കൂടാതെ അമൃത സീരിയിലിൽനിന്നുംപിന്മാറിയതിനെകുറിച്ചും ആതിര പറയുന്നുസീ  കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരുപുതിയപരിപാടിക്കവേണ്ടിയാണ് സീരിയിലിൽനിന്നും മാറിയത് ഇപ്പോളാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യമായിതുറന്നുപറയുന്നത് .