കവിയൂർ പൊന്നമ്മ

01

02

ഷീല

03

ശാരദ

04

വത്സലാ മേനോൻ

05

സാവിത്രി ശ്രീധരൻ

06

അംബിക

07

മനോഹരി ജോയ്

08

മല്ലിക സുകുമാരൻ

09

ശാന്തി കൃഷ്ണ