കാവ്യാ മാധവൻ (നടി)

ഉർവ്വശി (നടി ,നിർമ്മാതാവ്)

മല്ലിക സുകുമാരൻ (നടി)

അംബിക ( നടി ,നിർമ്മാതാവ്)

ബിന്ദു പണിക്കർ(നടി)

റിമി ടോമി(ചലച്ചിത്ര ഗായിക)

ഷീല (നടി)

രഞ്ജിനി ജോസ് (ചലച്ചിത്ര ഗായിക)

അമൃത സുരേഷ് (ചലച്ചിത്ര ഗായിക)