സാബിറ

ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം . ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമരംഗത്ത് കടന്നു.ദേശീയ വാർത്തകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർത്തകൾ, സിനിമ വാർത്തകൾ എന്നിവയാണ് താപ്പര്യമുള്ള മേഖലകൾ. 2021-ൽ B4 ന്റെ ഭാഗമായി, ഇപ്പോൾ ന്യൂസ്‌റീഡർ ആയി തുടരുന്നു.
Follow:
21 Articles