മഞ്ജു

5 വർഷമായി ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ആയി പ്രവർത്തിപരിചയം. ഇപ്പോൾ B4 ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയുന്നു. സിനിമ, ദേശിയ രാഷ്ട്രീയം,സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർത്തകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രികരിച്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനം
30 Articles